Благодарности за използван ресурс на НЕСТУМ

Екипът на Лабораторията по Високопроизводителни изчисления е щастлив от изключителния математичеки резултат, получен от доц. Радослава Христова и Иван Христов, които използват изчислителния клъстер НЕСТУМ в нашата лаборатория. Развълнувани сме от изразената към нас благодарност: Екипът на лабораторията HPC Mathematicians find 12,000 solutions for fiendish three-body problem | New Scientist Solutions to the three-body problem are of interest to astronomers, as they can describe how any three celestial objects – be they stars, planets or moons – can maintain a stable orbit. But it remains to be seen how stable the new solutions are when the tiny influences of additional, distant bodies and other real-world noise are taken into account.