Обучение за достъп и работа с Високопроизводителни изчислителни системи

Click here for English version

Лабораторията по високопроизводителни изчисления е асоцииран партньор (чрез СНИРД)
в проекта BG05M2OP001-1.001-0004 (28.02.2018 – 31.12.2023)

Изграждане и развитие на център за върхови постижения
Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

и ще участва в съвместно в

Обучение за достъп и работа с Високопроизводителни изчислителни системи (HPC)

На 12 и 13 юни от 10:00 до 16:00 във ФМИ на СУ Свети Климент Охридски ще бъде проведено обучение от
д-р Христо Илиев, с дългогодишен опит в HPC
(RWTH Aachen University, Germany 2011-2018; since 2019 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands)

Главни теми на обучението:
1. Отдалечен достъп до високопроизводителни изчислителни системи
2. Запознаване със системата за управление на разпределени ресурси (с други думи “с какво работата на споделен изчислителен клъстер се различава от работата на личното ПЦ”)
3. Преглед на методите за програмиране на разпределени системи

Ниво на участниците – базови познания по Linux или друга Unix-подобна ОС (macOS, *BSD).
Добре би било да могат да редактират текстови файлове в конзолата с редактори като vim, Emacs, nano. Познания по програмиране на C или Python.

English Version

The High Performance Computing Laboratory (HPCL) is an Associate Partner (through the Research and Development and Innovation Consortium )

of the UNITe – BG05M2OP001-1.001-0004 Centre of Excellence funded by the ERDF. UNITe stands for Universities for Science, Informatics and Technology in e-society.

The HPCL participates in a joint event to be held at the Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University on 12 and 13 of June 2019; 10-17:00

Tranining of access to and work with High Performance Computing Systems

Lecturer: Dr. Hristo Iliev

(RWTH Aachen University, Germany 2011-2018; since 2019 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands)

Program:

  1. Remote access to high-performance computing systems

  2. Understanding the distributed resource management system (in other words, “what does the work of a shared computing cluster differ from the work of the personal PC”)

  3. Overview of distributed system programming methods

Level of participants:

basic knowledge of Linux or other Unix-like OS (macOS, * BSD).

able to edit text files in the console with editors such as vim, emacs, nano.

Knowledge of C or Python programming.